☰  Expo | DeZaailander | #12 De Zaailander | Wethouder

Wethouder

Reeds heb je kunnen lezen hoe wij dhr. Ten Brug de sluwste vragen stelden, waarop de goede man dan weer uiterst sluwe antwoorden trachtte te geven. Of dat lukt?

Dhr. Ten Brug is wethouder van onderwijs en lid van de Partij van de Arbeid. In het twee uur durende gesprek dat wij met hem hadden, verklaarde hij ondermeer dat hij geen marxist was, hetgeen toch interessant leesvoer moet opleveren. Via de Turken in Nederland, het kiesgedrag op school en het CDA, kwamen we uiteindelijk op het kardinale punt aan: De Middenschool moet, maar ik weet niet hoe.

INTERVIEW WETHOUDER

TEN BRUG:


"Middenschool, maar hoe?"

Magazine: "Wat vindt u ervan dat er in Leeuwarden twee scholen zijn die ongeveer duizend leerlingen hebben. Prefereert u misschien kleine scholen?"

Ten Brug: "Op een kleine school kun je natuurlijk niet onderduiken, maar daar staat tegenover dat je wel iedereen kent en dat er meer aandacht aan je besteed kan worden. Op een grote school echter kan een grotere verscheidenheid aan vakkenpakketten aangeboden worden. Ook kan men meer doen met bijvoorbeeld een natuurkundelokaal. De wet van de grote getallen. Een school van duizend is wel groot genoeg dacht ik."

fusieMagazine:" Wat wilt u eigenlijk met de fusie op de SSG, iedereen, behalve de directie, schijnt er tegen te zijn."

Ten Brug: "Ik ben wel een voorstander van die fusie, je vraagt je af waarom iedereen er zo tegen is. Ik wil voorkomen dat er grotendeels kinderen uit de hogere sociale milieus naar het VWO gaan. Hoe kun je nu zeker weten dat iemand van een jaar of tien niet geschikt is voor het VWO.

milieu en VWOBij de fusie wordt die keus nog twee jaar uitgesteld vanwege de tweejarige brugklas en de doorstroommogelijkheid is groter vanwege het feit dat je in één school zit."


Magazine: "Vindt u

Magazine: "Vindt u, dat Filofie op de VWO-scholen onderwezen moet worden?"

Ten Brug: "Ja, in ieder geval als keuzevak. Vroeger beschouwde men het als een van de zachte vakken. Tegenwoordig wordt Filosofie steeds meer gewaardeerd, ook omdat de denkwijze net zoals bij de Wiskunde erg logisch is."

paisMagazine: "Wat vindt u van de Mammoetwet met al de vakkenpakketten?"

Ten Brug: "Op zich vind ik het een goede zaak, maar ik denk dat het hele schoolsysteem zal veranderen. Hoe dan ook, ik wil dat er zekerheid komt. Dat er één lijn wordt gevormd, waar een ruime meerderheid achter staat, zodat niet bij elke kabinetswisseling naar een ander onderwijssysteem wordt gestreefd. Zolang deze zekerheid er niet is wordt de verdeeldheid tussen de leraren als maar groter, omdat ze niet weten waar het heen gaat. En zo is het OPFO-plan van minister Pais maar een halve oplossing

invloedMagazine: "Bent u voorstander van de centralisatie in het onderwijs?"

Ten Brug: "Nee, volgens mij moet het onderwijs meer door de gemeente worden geregeld, zodat de invloed van de lokale gemeenschap groter wordt."

Magazine: "Heeft de Mammoetwet ook andere dan de normale gevolgen voor het Gym?"

Ten Brug: "Nou, ja de functie van het Gym is wel veranderd. Vroeger waren de buitenleerlingen van het Gym stuk voor stuk kinderen van de dokter, de dominee en de notaris. Tegenwoordig zijn het ook anderen. Dit komt omdat vele Gymnasia opgesloten zitten in de Lycea. Na een brugklas kunnen dan alle leerlingen Latijn en Grieks kiezen. Wat ook een verschil is, is dat het aantal uren in klassieke talen veel minder is, zodat het Gym minder een typische alfaschool is."

Magazine: "Wij hadden begrepen, dat in het nieuwe gebouw van de SSG zowel het Gym als de W.E.MAVO zouden komen. Dit is echter niet gebeurd! Wat gebeurt er nu dan?"

gym geschraptTen Brug: "Na de in 1965 ingestelde Mammoetwet zijn zowel het Gym als de SSG in leerlingenaantal zo gestegen, dat de drie scholen niet meer in één gebouw zouden kunnen tenzij tien noodlokalen gebouwd zouden worden, maar dan was het hele probleem niet opgelost. Dus moest één van de drie scholen geschrapt worden. Ondertussen is het Gym wat opgeknapt en is de Gymzaal veranderd in een aula; ’t is natuurlijk ook een mooi gebouw."

Magazine: "Bent U voorstander van de Middenschool?"

Ten Brug: "Ja, in principe wel, maar ik weet niet precies hoe."

Magazine: "Bent U niet bang, dat de kwaliteit van het onderwijs minder zal worden?"

Ten Brug: "Neen, dat hoeft niet; je leert er dan ook andere dingen. Je staat dan ook met zijn allen aan de draaibank. Als we bijv. kijken naar Engeland of Zweden, dan lopen we hier achter. Een nadeel in Engeland echter is, dat naast die Comprehensive School ook nog kostscholen zijn, waardoor het sociale aspect verloren gaat."

Magazine: "Meestal is het zo, dat de overgang van de lagere scnool naar de middelbare school door leerlingen als moeilijk wordt ervaren. Moet de opvang in de brugklas beter zijn?"


Ten Brug: "Zeker

Ten Brug: "Zeker, de overgang moet verlicht worden. Dit wil de middenschool juist ook doen, door de leerlingen te leren leren. Er moet een bepaalde opvang komen."

leerfabriekMagazine: "Van de RSG wordt altijd gezegd, dat het een leerfabriek is. Kunt u daar een verklaring voor geven?"

Ten Brug: "Historisch is het zo, dat de oude RHBS een echte B-HBS was, terwijl er een meisjes-HBS was en een MMS, die beide hoofdzakelijk A-gericht was. Verder was er nog een gemeentelijke HBS, die ook voornamelijk A-gericht was. Daar de B-vakken duidelijk moeilijker waren, was het logisch dat de RSG een leerfabriek werd genoemd."

En zo eindigde ons twee uur lange gesprek onder het genot van een kopje koffie. We mochten echter niet vertrekken voordat we dhr. Ten Brug ònze politieke partij hadden verteld. En dat bleek voor hem nog mee te vallen. Voor dhr. Van Agt niet.

OmhoogOmhoog
Extra Afbeelding
Wethouder
Vorige
Wethouder
Volgende☰  Expo
Home
Aanmelden/login
Topics
#01 De Zaailander
#02 De Zaailander
#03 De Zaailander
#04 De Zaailander
#05 De Zaailander
#06 De Zaailander
#07 De Zaailander
#08 De Zaailander
#09 De Zaailander
#10 De Zaailander
#11 De Zaailander
#12 De Zaailander