TimeTopic > Taaltraining > Voorwaarden > Voorwaarden
E-mail:  Code:  
Voorwaarden (999/1)
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van TTS TAALTRAININGEN

ARTIKEL 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van opdrachtnemer. Alle verkoopovereenkomsten houden aanvaarding van deze voorwaarden in. Bij het samentreffen van eventuele inkoopvoorwaarden van opdrachtgever en de onderhavige voorwaarden zullen de laatste uitdrukkelijk prevaleren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: - opdrachtnemer, TTS TAALTRAININGEN; - opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtpersoon die TTS TAALTRAININGEN opdraagt werkzaamheden te verrichten;

ARTIKEL 2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Latere wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever betreffende soort en/of moeilijkheidsgraad en/of omvang kunnen wijziging van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.

ARTIKEL 3
De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en/of leveranties worden naar beste weten en kunnen en zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Met aanwijzingen van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer rekening gehouden, voor zover zij zulks verantwoord acht.

ARTIKEL 4
Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk de hoogte van het aan opdrachtnemer terzake toekomende honorarium is overeengekomen, aan de opdrachtgever voor haar werkzaamheden een honoraium in rekening te brengen dat gebaseerd is op het te dien aanzien heersend gebruik, evenals de onkosten die verbonden zijn aan de uitvoering. Over het honorarium en de onkosten wordt B.T.W. in rekening gebracht.

ARTIKEL 5
De opdrachtgever heeft het recht om de verleende opdracht eenzijdig in te trekken. Indien de opdracht wordt opgezegd op een tijdstip waarop opdrachtnemer reeds werkzaamheden heeft verricht, is door de opdrachtgever een naar omstandigheden te bepalen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de opdracht wordt ingetrokken om redenen welke aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. In dat geval heeft opdrachtnemer recht op het overeengekomen honorarium of het honorarium dat redelijkerwijs bij uitvoering van de opdracht verschuldigd zou zijn. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na oplevering van de trainingen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na oplevering daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
Aan de termijn van 8 dagen zal de opdrachtgever niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

ARTIKEL 6
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden zoals in de offerte is overeengekomen. De geleverde produkten blijven het eigendom van opdrachtnemer totdat volledige betaling van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, heeft plaatsgevonden, waaronder begrepen voldoening van rente en verdere kosten.
De bevoegdheid van de opdrachtgever de rekening te betwisten vervalt een maand nadat die is verzonden.
Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore van opdrachtnemer of op een door oprachtnemer aan te wijzen bank- of postrekening.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7
De daadwerkelijke docent behoudt het ideŽle auteursrecht, waarvan in verband met de opdracht sprake mocht zijn. Het materiŽle auteursrecht is voor de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8
De overeenkomst eindigt: - met haar volbrenging; - op het door partijen bepaalde tijdstip; - door opzegging, zowel regelmatige als onregelmatige; - door ontbinding door de rechter; - door ondercuratelestelling van de opdrachtgever of opdrachtnemer, sursťance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.

ARTIKEL 9
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdachtnemer opzettelijk is veroorzaakt.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade, de de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de door hem krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke schade die voortvloeit uit een door hem gecorrigeerde tekst die onjuist of onvolledig is.
De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer strekt per opdracht niet verder dan tot het gehele bedrag, dat hij terzake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederparij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 10
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscrip-ten, documenten, boeken en papieren. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden.

ARTIKEL 12
Alle geschillen en rechtsvorderingen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een training, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd, onverminderd ons recht, als eiser vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter ter vestigingsplaats van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtgever zijn gedeponeerd onder aktenr. 539 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
1007 views
 Send a Friend
E-mail To: 
E-mail From: 
Message: